Algemene voorwaarden voor het gebruik van het PEK platform

Hieronder vind je versie 1.0 van onze voorwaarden, zoals actief per 01-12-2011.


Gebruikersvoorwaarden van het platform van PEK B.V.

Hieronder treft u de gebruikers voorwaarden aan van het platform van PEK BV. U wordt in onderstaande voorwaarden aangeduid als 'gebruiker'. De beheerder van het platform is:

PEK B.V.
Keerkring 6
2801 DG Gouda
Nederland
BTW nummer: NL808003963B01
KvK 32071700
e-mail: info@pek.nl

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van ons platform. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af.

Met het 'voor akkoord' aanvinken van de voorwaarden verklaart u akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden en het daarin gestelde na te komen. Indien u de gebruikersvoorwaarden overtreedt dan zal u de toegang tot het platform worden ontzegd.

Uw aanvaarding van de gebruikersvoorwaarden en toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van ons platform en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

§ 1 Algemene verklaringen ten aanzien van het gebruik van het platform
Beheerder multi-mediaal communicatieplatform heeft een platform opgezet (hierna genoemd “platform"). Dit platform kan gebruikt worden door geïnteresseerde personen om zichzelf te presenteren aan, en te chatten/communiceren met, potentiele bezoekers. (hierna genoemd de "bezoekers")

§ 1.1 Deelnemingsfaciliteiten voor gebruikers
Het gebruik van het platform is toegestaan voor ieder persoon ouder dan 18 jaar. Gebruiker wordt voor toelating tot het platform gevraagd bewijs te leveren van meerderjarigheid door een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs aan te leveren.

Als Gebruiker derden toestaat om onder zijn of haar account gebruik te maken van het platform dient Gebruiker er voor zorg te dragen dat van deze derden ook bewijs geleverd is van meerderjarigheid door een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs aan Beheerder Platform te leveren.

Gebruiker wordt geacht om de persoonsgegevens in correct en volledig te hebben opgegeven op de website. Gebruiker wordt daarnaast geacht Beheerder Platform schriftelijk of of via het muteren van zijn gegevens op de website op de hoogte te brengen van wijzigingen in elk van deze gegevens. Beheerder Platform handelt conform de Nederlandse wetgeving inzake persoonsregistratie en privacy.

Gebruiker kan foto/video/audio presentaties en chat-gesprekken/communicatie aanbieden aan bezoekers door het platform te gebruiken.

Beheerder Platform heeft geen enkele bevoegdheid Gebruiker inhoudelijk te instrueren omtrent de inhoud van hetgeen Gebruiker presteert of opdrachten of aanwijzingen te geven van welke aard dan ook.

Gelet op de geografische ligging van de maatschappelijke zetel van Beheerder Platform werd deze voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal. Gebruikers kunnen een vertaling opvragen in de Engelse taal.

In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse tekst of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleert de voorwaarden zoals opgesteld in de Nederlandse taal.

§ 2 Werking van het Platform
Beheerder Platform legt zich erop toe om het platform te beheren, en de technische mogelijkheden te bieden om foto/video/audio presentaties aan te bieden en/of chat-gesprekken/communicatie te kunnen voeren met bezoekers.

§ 2.1 Technische Standaarden
Beheerder Platform is vrij in de keuze van internet service provider(s) (ISP), application service provider(s) (ASP), payment service provider(s) (PSP) en in grafisch ontwerp en uitvoering van het platform.

Beheerder Platform kan de kwaliteit en/of de beschikbaarheid van het internet en onderliggende telecommunicatienetwerken niet beïnvloeden, noch de technische uitrusting van derde partijen. Derhalve kan Beheerder Platform niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen van dien aard.

§ 2.2 Verzamelen en opslaan van gegevens
Gebruiker kan het platform gebruiken om opnames of snapshots van een `live' webcam-sessie te maken welke door Beheerder Platform voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt.

Beheerder Platform heeft geen enkele bevoegdheden Gebruiker inhoudelijk te instrueren omtrent de inhoud van deze opnames of snapshots.

§ 2.3 Aanpassingen
BeheerderPlatform is vrij om het platform te wijzigen, opnieuw te ontwerpen of bepaalde onderdelen achterwege te laten. Dit geldt ook voor alle promotiemateriaal, reclame-banners, e.a. die dienen om het platform te promoten.

§ 3 Externe partijen en derden
Het platform maakt het mogelijk om een direct en betaald contact tussen Gebruiker en bezoekers te realiseren. Om het totaal aanbod van communicatie diensten op het Platform te kunnen aanbieden, mag Beheerder Platform beroep doen op derde partijen. Gebruiker heeft geen inspraak in welke vorm Beheerder Platform de samenwerking met derde partijen aangaat.

Voor de promotie van het platform kan Beheerder Platform gebruik maken van derde partijen. Om dit mogelijk te maken kan er voor derde partijen een soortgelijk platform als het platform opgezet worden, echter onder een eigen domeinnaam anders dan Privateconnection.nl. Gebruiker heeft geen inspraak in welke vorm Beheerder Platform de samenwerking met derde partijen aangaat.

§ 4 Verantwoordelijkheid van Gebruiker
Gebruiker heeft volledig vrije keuze met betrekking tot deelname en publicatie van zijn of haar foto/video/audio presentaties en communicatie met bezoekers. Gebruiker beslist volledig vrij over het tijdstip, de duur en de inhoud van de presentatie. Beheerder Platform is niet geautoriseerd om instructies te geven, Gebruiker handelt onafhankelijk. Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezoekers te weigeren of de verbinding met een bezoeker te verbreken.

Gebruiker is van rechtswege verplicht de wettelijke en maatschappelijke normen te hanteren welke gelden in het land van ingezetene.

Het is Gebruiker derhalve verboden om:

Illegale pornografie aan te bieden via het platform, zoals sexuele activiteiten met minderjarigen of dieren, presentaties die geweld verheerlijken of bezoekers aanzetten tot zulke activiteiten; Servers of netwerken te onderbreken die betrekking hebben tot het platform; Kopieren, dupliceren, imiteren, verkopen, doorverkopen van het platform of delen ervan zonder dat Beheerder Platform hiervoor schriftelijke toestemming gegeven heeft; Data door te sturen via het platform die virussen, wormen of malafide bevatten, of die elektronische systemen of gegevens van Beheerder Platform, bezoekers en/of andere gebruikers kan beschadigen of vernietigen. Gebruiker verklaart hierbij Beheerder Platform te vrijwaren van klachten van derde partijen, met betrekking tot illegale presentaties of ongeoorloofde acties door Gebruiker. Gebruikers die in strijd met het vorenstaande handelen kunnen door Beheerder Platform worden uitgesloten van verdere deelname aan het platform.

Beheerder Platform is niet degene die de diensten van Gebruiker levert. Voor klachten over de door Gebruiker geleverde diensten of de kwaliteit daarvan dient Bezoeker zich direct tot Gebruiker te wenden. Beheerder Platform kan bij eventuele klachten een bemiddelende rol spelen.

§ 5 Uitbetaling van opbrengsten aan Gebruiker
Gebruiker geeft Beheerder Platform toestemming de opbrengsten gegenereerd via het platform in naam en op rekening van Beheerder Platform te ontvangen.

Beheerder Platform zal Gebruiker de mogelijkheid verschaffen de opbrengsten online te raadplegen op een webpagina met een loginnaam en wachtwoord dat na inschrijving wordt bekend gemaakt aan Gebruiker.

Daarboven zal Beheerder Platform Gebruiker maandelijks op de hoogte brengen (door middel van een overzicht) van de opbrengsten in de voorbije kalendermaand. Dit overzicht zal de relevante gegevens voor de uitbetaling bevatten.

Beheerder Platform zal deze opbrengsten, verminderd met de gebruikervergoeding uitbetalen na het ontvangen van de retributies van de ingeschakelde betalingsoperators. De uitbetaling aan Gebruiker gebeurt via overschrijving op een bankrekeningnummer welk is opgegeven bij aanmelding. Betalingen aan Gebruiker zijn vrij van administratiekosten.

Gebruiker geeft Beheerder Platform het recht een gebruikervergoeding in te houden voor de geleverde diensten.

§ 6 Aansprakelijkheid van Beheerder Platform
Alle gevolgen en gebruik van de het platform geleverd door Beheerder Platform is op eigen risico van Gebruiker. Beheerder Platform is niet verantwoordelijk voor schade of dataverlies dat is ontstaan door gebruiken van geleverde software. Tevens is Beheerder Platform niet aansprakelijk voor het gedrag van Gebruiker en bezoekers.

Beheerder Platform kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of derving van opbrengsten wanneer het platform door overmacht niet (correct) functioneert. Onder overmacht wordt mede verstaan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Beheerder Platform, zoals stroomuitval of geplande niet-beschikbaarheid van apparatuur voor onderhoud.

§ 7 Duur en Beeindiging van het gebruik van het platform
Deze voorwaarden voor het gebruik van de dienst voor onbepaalde tijd en het gebruik van deze dienst kan door elk van de partijen eenzijdig worden opgezegd, zonder opgaaf van reden of opzegtermijn. De beeindiging kan per brief of email gebeuren.

Beheerder Platform houdt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en Gebruiker een (geheel of gedeeltelijk) nieuwe voorwaarden set aan te bieden.

§ 7.1 Dekkinggebruik van het platform
Deze voorwaarden zijn de enige geldige gebruikersvoorwaarden die gelden voor Beheerder Platform en Gebruiker. Aanpassingen aan deze voorwaarden zullen tijdig worden voorgelegd aan Gebruiker worden voorgelegd en na vernieuwde goedkeuring van Gebruiker kan Gebruiker toegang krijgen tot de dienst.

§ 7.2 Wetgeving en Rechtspraak
Deze voorwaarden en de interpretatie hiervan zal gebeuren op grond van het Nederlandse recht en jurisprudenties. Alle disputen die voortkomen uit deze samenwerking zullen voor de rechtbank te Utrecht beslecht worden. Partijen komen overeen dat nietigheid of niet uitvoerbaarheid van één of meerdere bepalingen van in deze voorwaarden geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de andere bepalingen. Nietige of niet-uitvoerbare bepalingen zullen worden vervangen door gelijkwaardige voorwaarden welke worden vastgelegd in een nieuwe gebruikersvoorwaarden document.